Навчальний курс “Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність”

для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Історія) освітнього ступеня “Бакалавр” (вибірковий компонент);

Силабус спеціалізованого тренінгового курсу “Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність”

для здобувачів вищої освіти спеціальності 032 “Історія та археологія” освітньо-наукового ступеня “Доктор філософії” (обов’язковий компонент)

СИЛАБУС навчального курсу “Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива і сучасність” для аспірантів спеціальності 032 Історія та археологія

РОБОЧА ПРОГРАМА навчального курсу “Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива і сучасність” для аспірантів спеціальності 032 Історія та археологія

Навчальний курс “Вступ до європейської політичної інтеграції”

для здобувачів вищої освіти спеціальностей Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка освітнього ступеню “Бакалавр” (вибірковий компонент)


Jean Monnet Module
C:\Users\WoT\Downloads\GNPU-460h342.jpg

Навчальна дисципліна: (вибіркова)
Вступ до європейської політичної інтеграції (модуль Жана Моне 621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE).
Сертифікат учасника проєкту Erasmus+
Спеціальність 014 istanbul escort Середня освіта 
Вид навчально-методичного забезпечення: Силабус курсу
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Кількість кредитів: 3
Викладачі: 
канд. іст. наук, доцент  Чумаченко Олена Анатоліївна
e-mail: jasminel@ukr.net
тел. моб. +38959278446
докт. пед. наук, старший викладач Гриценко Андрій Петрович
e-mail: grikand@ukr.net
тел. моб. +3895010747
канд. пед. наук, доцент Зінченко Володимир Павлович
e-mail: volodzin@gmail.comтел.
моб. +380507067571
канд. політ. наук, доцент Слінченко Лариса Володимирівна
e-mail: slinchenkolarisa@gmail.com
тел. моб. +380979553427

Кількість годин на вивчення 90
Лекцій 20
Практичних занять10
Лабораторних занять 10
Самостійна робота студента      50
Форма контролю      залік

Силабус навчального курсу “Вступ до європейської політичної інтеграції”

Опис дисципліни

Навчальна дисципліна «Вступ до європейської політичної інтеграції» пропонується студентам як вибіркова в межах реалізації модулю Жана Моне 621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність».

Метою курсу є надання студентам наукового розуміння основ та етапів процесів європейської інтеграції, законодавчої бази та принципів функціонування ЄС, інституційної структури ЄС, наднаціонального та міжурядового рівнів прийняття рішень, формування та розвитку Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС та Спільної безпекової та оборонної політики ЄС, з’ясування ролі ЄС як глобального актора, реалізації положень Угоди про асоціацію Укираїна – ЄС щодо Спільної зовнішньої та безпекової політики. 

Результати навчання: стійкі ціннісні орієнтації студентів на основі вивченого матеріалу про теоретичні, економічні, політичні та правові принципи європейської інтеграції та зовнішньополітичної діяльності ЄС, зокрема у галузі безпеки та оборони, професійна педагогічна спрямованість на постійне самовдосконалення з питань європейської інтеграції.

Впровадження курсу дозволить:

 • поглибити знання про процес європейської інтеграції;
 • використовувати набуті знання у професійній освітній діяльності для формування у студентів високого рівня сприйняття європейських цінностей;
 • розширити можливості працевлаштування, в тому числі як керівника європейської студії, керівника суспільства;
 • поширити думку про ключову роль ЄС у забезпеченні міжнародної безпеки серед учнів, їх батьків, колег;
 • формувати європейську свідомість та почуття приналежності до європейських націй.

Дисципліна формує такі загальні компетентності (ЗК):

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 7. Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями

Дисципліна формує такі фахові компетентності (ФК): 

ФК 2. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання.

ФК 13. Здатність здійснювати власне дослідження в освітній діяльності, узагальнювати й оприлюднювати результати розроблення актуальної проблеми (у фахових виданнях, виступах тощо). 

 ФК 16. Здатність розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

Дисципліна формує такі програмні результати навчання (ПРН):

ПРН 7. Уміє працювати з теоретичними та науковометодичними джерелами (зокрема цифровими), видобувати, обробляти й систематизувати інформацію, використовувати її в освітньому процесі.

ПРН 8. Володіє комунікативною мовленнєвою компетентністю з української та іноземної мови (лінгвістичний, соціокультурний, прагматичний компоненти відповідно до загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти), здатний удосконалювати й підвищувати власний компетентнісний рівень у вітчизняному та міжнародному контексті.

ПРН 15. Застосовує сучасні методики й технології (зокрема інформаційні) для забезпечення якості освітньо-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

Структура курсу

Години(лек/пр/лаб)
Тема

Результати навчання

Завдання
234


2/2/0
Зародження та розвиток ідей і концепцій єдиної ЄвропиМати ґрунтовні знання про історичні витоки ідеї об’єднаної Європи, причини, основні ідеї та розвиток Пан-європейського руху. Давати визначення поняттю європейської інтеграції та визначати чинники, що сприяли розвитку європейської інтеграції. Аналізувати наукові концепції європейської інтеграції: федералізм, функціоналізм, неофункціоналізм, неолібералізм. Законспектувати працю Р. Куденгове-Калергі «Пан-Європа: проєкт».Схарактеризувати розвиток панєвропейського руху після ІІ світової війни.Занотувати визначення європейської інтеграції з точки зору різних євроінтеграційних теорій.Порівняти основні положення концепцій федералізму, функціоналізму та неофункціоналізму.


2/2/0
Етапи європейської інтеграції. Основоположні договори ЄСМати ґрунтовні знання про форми і етапи європейської інтеграції.Аналізувати положення основоположних договорів ЄС: Паризького 1951 р., Римських 1957 р., Договору про «злиття» 1965 р, Єдиного європейського акту 1986 р, Маастрихтського 1992 р., Амстердамського 1997 р., Ніццького 2000 р., Римського 2004 р., Лісабонського 2007 р.Проаналізувати положення Римського договору 1957 р. про заснування Європейської економічної спільнотиСхарактеризувати три опори ЄС на основі Маастрихтського договору 1992 р.Дати оцінку Лісабонському договору 2007 р.2/2/0
Інституційна будова та принципи функціонування ЄС.Мати ґрунтовні знання про інституційну будову ЄС, діяльність органів та інститутів ЄС.Аналізувати функціонування Ради ЄС, Комісії ЄС та Європейського парламенту, що утворюють Інституційний «трикутник» ЄС. Демонструвати, в чому специфіка міждержавного та наднаціонального рівнів прийняття рішень в ЄСЗ’ясувати передумови спільної торгової політики та інших засобів регулювання зовнішньої торгівлі Європейської спільноти.Схарактеризувати основні органи ЄС: Європейську раду, Європейську комісію, Раду, Європарламент, Європейський Суд, Аудиторський суд.Проаналізувати правовий аспект діяльності основних органів ЄС.Зобразити схематично порядок прийняття рішень в ЄС.

2/2/0
Розвиток європейського політичного співробітництва 1952–1992 рр.Мати ґрунтовні знання з історії розвитку європейського політичного співробітництва.Аналізувати причини невдалої спроби створення Європейської оборонної спільноти 1952 р.Давати характеристику діяльності Західноєвропейського союзу.Демонструвати, в чому сутність Доповіді Давіньйона, Лондонської та Копенгагенської доповідей, «люксембурзького компромісу»Аналізувати положення Єдиного Європейського Акту.Визначте причини поразки проектів військово-політичної інтеграції Західної Європи.Прослідкуйте сфери діяльності Європейської Спільноти в межах Європейського політичного співробітництва.З’ясуйте роль Європейської ради, заснованої 1974 р., як політичного складника європейської інтеграції
2/2/2Становлення Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС.Роль ЗЄС у розбудові СЗБП ЄС. Маастрихтський і Амстердамські договори: трансформація зовнішньополітичного співробітництва. Роль ЗЄС у розбудові СЗБП ЄС. Петерсберзькі завдання. Зміни, введені Ніццьким договором. Цілі СЗБП, їх еволюція з плином часу. Юридичні основи СЗБП, механізми прийняття рішень. Роль інститутів і органів ЄС у формуванні зовнішньополітичного курсуПроаналізуйте Петерсберзькі завдання ЗЄССхарактеризуйте другу опору ЄС та принцип прийняття рішень в її межах.З’ясуйте зміни у сфері спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС, введені Ніццьким договором 2000 р.Визначте роль ЄС у врегулювання конфлікту на Балканах в 1990-х рр.
4/0/2Формування і розвиток Європейської безпекової і оборонної політики. Військові та цивільні місії ЄСФормування військового виміру ЄБОП. Декларація в Сен-Мало 1998 р. „Нова динаміка” уряду Т. Блера. Рішення Гаазького саміту ЄС 1999 р. Створення Європейських сил швидкого реагування (ЄСШР). Особливості політичного діалогу ЄС і НАТО щодо розбудови європейської системи безпеки. Домовленості Берлін+. Військові місії ЄС. Роль ЄС у сучасній системі європейської безпеки Проаналізуйте документи до темиСхарактеризуйте військові операції та цивільні місії ЄС на БалканахСкладіть хронологічну таблицю місій ЄС з антикризового регулювання
2/0/2Роль ЄС у сучасній системі європейської та світової безпекиЄвропейська стратегія безпеки 2003 р.Глобальна стратегія ЄС 2016 р.Україна у глобальній стратегії ЄСЗробити порівняльний аналіз підходів ЄС щодо викликів безпеки відповідно до стратегій 2003 та 2016 рр.З’ясувати місце України у безпековій політиці ЄС  безпека ЄС;зміцнення держав і суспільств на сході і  півдні ЄС;.комплексний підхід до конфліктів;колективний регіональний устрій;– глобальне управління в ХХІ столітті.
2/0/2Європейська політика сусідства. «Східне партнерство» ЄСРозширення ЄС 2004 р. та заснування ЄПС. Фінансові інструменти ЄПС. Другий етап розширення 2007 р. та прийняття «Синергії Чорного моря». «План дій» Україна–ЄС.Східне партнерство ЄС: двосторонній та багатосторонній виміри співробітництва. Лібералізація візового режиму.1. Схарактеризуйте особливості етапів розширення ЄС і принципи, вироблені в ході політики розширення.2. Проаналізувати Комюніке Комісії ЄС „Ширша Європа – сусідство”.3. Схарактеризувати «Синергію Чорного моря» як відгалуження ЄПС.4. З’ясувати причини започаткування «Східного партнерства»5. Виміри співробітництва в межах «Східного партнерства»
2/0/2Асоціація Україна–ЄС. Співробітництво у сфері СЗБПУкраїна та Рада ЄвропиВідносини Україна–ЄС щодо підготовки та підписання Угоди про асоціацію Україна–ЄС.Військова агресія РФ щодо України 2014 р. Місії ЄС в Україні. Реалізація положень Угоди про асоціацію у сфері Спільної зовнішньої та безпекової політики.Визначити мету і завдання Ради Європи як першої європейської політичної організації.З’ясувати функції головних органів Ради ЄвропиСхарактеризувати основні положення Угоди про партнерство і співробітництво Україна–ЄС 1994 р.Проаналізувати План дій Україна–ЄС 2005 р.Підготувати доповідь на тему: «Проблема безвізового режиму для України в межах «Східного партнерства»Проаналізувати Угоду про асоціацію Україна–ЄС 2014 р.

Основна література до курсу

 1. Аракелян М. Р. Право Європейського Союзу: підручник / М. Р. Аракелян, М. Д. Василенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”. – О. : Фенікс, 2012. – 390 с.
 2. Баймуратов М. О. Модифікації державного суверенітету в умовах европейської інтеграції в контексті взаємовідносин Європейського Союзу з державами-членами : монографія / М. О. Баймуратов, Ю. С. Хоббі. – Суми : Університет. кн., 2013. – 300 с.
 3. Буряк П.Ю., Гупало О.Г. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навчальний посібник. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – 336 с.
 4. Волошин Ю. О. Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико-методологічні аспекти : монографія / Ю. О. Волошин. – К. : Логос, 2010. – 428 с.
 5. Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції : монографія / НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування ; за заг. ред.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк. – К. : Ред. журн. “Право України” ; Х. : Право, 2013. – Вип. 15. – 336 с. – (Академічні правові дослідження).
 6. Десмонд Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції / Пер. з англійської. – К.: «К.І.С.», 2006. – 696 с.
 7. Европеизация и разрешение конфликтов: конкретные исследования европейской периферии / Пер. с англ. – М.: Весь мир, 2005. – 312 с.
 8. Європейський Союз. Консолідовані договори: Пер. Ю. Петруся / Наук. ред. В. Муравйов. – К.: Port-Royal, 1999. – 206 с.
 9. Європейський Союз: Підручник / Колектив авторів. Видання друге, доповнене та виправлене. – К.: НАОУ, 2008. – 397 с.
 10. Європейський Союз і Україна: особливості взаємовідносин на сучасному етапі / НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Х. : Оберіг, 2012. – Вип 1. – 76 с. – (Серія “Наукові доповіді”).
 11. Європейський Союз: економіка, політика, право : енцикл. слов. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ “Київ. ун-т”, 2011. – 368 с.
 12. Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу : монографія / НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування ; за заг. ред. І. В. Яковюка. – К. : Ред. журн. “Право України” ; Х. : Право, 2013. – Вип. 14. – 208 с. – (Академічні правові дослідження).
 13. Ковальова О.О. Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003.– 306 с.
 14. Консолідовані версії договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу (2010/С 83/01) : хрестоматія / упоряд. Б. В. Бабіна. – О. : Фенікс, 2012. – 294 с.
 15. Копійка В. В. Шинкаренко Т. І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. – 447 с.
 16. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: історія і засади функціонування: навчальний посібник / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко ; за ред. Л.В. Губерського. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 759 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 17. Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України : навч. посіб. / М. В. Кордон. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 172 с.
 18. Куденхове-Калерги Рихард-Николас. Пан-Европа. – М.: Вита Планетаре, 2006. – 168 с. 
 19. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Пер. з англійської. – К.: «К.І.С.», 2005. – 466 с.
 20. Основи права Європейського Союзу : нормат. матеріали (із змінами, внесеними Лісабон. договором) / за заг. ред. М. В. Буроменського. – Х. : ФІНН, 2010. – 392 с. – (Бібліотека юриста).
 21. Петров Р. А. Транспозиция “acquis” Европейского Союза в правовые системы третьих стран : монография / Р. А. Петров. – К. : Истина, 2011. – 384 с.
 22. Політика європейської інтеграції: Навчальний посібник / Під ред. д. ф. н., проф. В.Г.Воронкової. – К.: ВД „Професіонал”, 2007. – 512 с.
 23. Право Європейського Союзу : підручник / за ред. В. І. Муравйова. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 704 с.
 24. Системная история международных отношений: В 4 тт. События и документы. 1918 – 2003 / Отв. ред. А.Д.Богатуров. – Т. 3. События. 1945 – 2003. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2003. – 720 с.
 25. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. – режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011
 26. Угода про Партнерство та Співробітництво між Європейським Союзом та Україною від 16 червня 1994 р. – К.: Представництво Європейської Комісії. – 69 с.
 27. Україна в процесах міжнародної інтеграції / Під. ред. В.Р.Сіденка. – Харків: Форт, 2003. – 280 с.
 28. Україна – Європейський Союз : зібр. міжнар. договорів та ін. док. (1991–2009) / за ред. С. О. Камишева. – К. : Юстініан, 2010. – 608 с.
 29. Чому “Європа” має значення. Європеїзація законодавчого процесу та парламентських практик в Україні : аналіт. звіт Лаб. законодат. ініціатив. – К., 2010. – 74 с.
 30. Чугаев О. А. Валютна інтеграція в Європейському Союзі : навч. посіб. / О. А. Чугаев ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – К. : Київ. ун-т, 2010. – 191 с.
 31. Шпакович О. М. Вплив актів міжнародних організацій на внутрішні правопорядки держав-членів: теорія і практика : монографія / О. М. Шпакович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2011. – 415 с.
 32. Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз : монографія / І. В. Яковюк ; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Х. : Право, 2013. – 760 с.

Оцінювання

Остаточна оцінка за курс розраховується так:

Види оцінюванняКількість балів
Виконання практичних завдань – письмово45
Підсумкова  контрольна робота25
Самостійна робота (зразки документів)20
Залік – теоретичні питання, практичне завдання100

Відповідність шкал оцінювання (національної та європейської (ECTS)

Оцінка ECTSСередньозважений бал, що формує інтервальну шкалуНаціональна  оцінка
123
А4,75-5,005Відмінно –  високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями
В4,25-4,744Добре – достатній рівень оволодіння  знаннями навчального матеріалу, вміннями їх практичного впровадження
С3,51-4,244Добре – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й навичками
D3,01-3,503Задовільно – середній рівень  володіння теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками
Е2,75-3,003Задовільно – рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями й навичками визначається нижче середнього
FX2,00-2,742Незадовільно – низький рівень володіння навчальним матеріалом, студент не спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять з дисципліни
F0,00-1,992Незадовільно – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ЕCTS

Оцінювання в системі ЕCTSСередньо-зважений балКритерії оцінювання

А
 4,75-5,00повне виконання всіх обов’язкових завдань;ґрунтовні знання з історії європейської політичної інтеграції, володіння її понятійним апаратом;знання вузлових проблем історії європейської інтеграції характеру висвітлення їх у науковій літературі;знання етапів і закономірностей історичного розвитку європейської інтеграції;розуміння ролі окремих осіб в історії європейської інтеграції;вміння синхронізувати події історії створення Європейського Союзу як політичного об’єднання; вміння аналізувати основоположні договори Європейського Союзу;правильне обґрунтування наукових положень історичними фактами, статистичними матеріалами тощо;послідовний виклад матеріалу з висновками в кінці відповіді;вільне володіння нормами сучасної української літературної мови.Допускається 1-3 неточності у викладі матеріалу, які не впливають на правильні висновки чи рішення, отриманий високий результат.

В
 4,25-4,74повне виконання всіх обов’язкових завдань;правильне з’ясування основного змісту матеріалу відповідно до визначеного завдання;ґрунтовні знання з історії європейської інтеграції, зокрема, політичної;знання інституційної будови Європейського Союзу;неповне знання овновних засад функціонування Спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС;вміння працювати з документальними джерелами ЄС;послідовний виклад матеріалу;вільне володіння нормами сучасної української мови. Допускається 1-2 неточності у використанні понятійного матеріалу, незначні погрішності в узагальненнях та висновках, які не впливають на загальний добрий рівень виконаного завдання.
С3,51-4,24
D3,01-3,50виконання 50 – 70 % обов’язкових завдань;зміст матеріалу викладено частково, з недотриманням в окремих випадках послідовності;студент поверхово застосовує теоретичні знання для розв’язання практичної проблеми;часткові знання фактичного матеріалу з історії європейської політиної інтеграції;помилки при поясненні понять;фрагментарні знання про принципи функціонування ЄС;розкриття суті питання взагалі, не зважаючи на зазначені вище упущення;недостатнє володіння нормами сучасної української мови.

Е
 2,75-3,00виконання 30–50% обов’язкових завдань;невміння розкрити основний зміст завдання;необґрунтованість висновків;відсутність знань основних етапів європейської інтеграції;невміння володіти понятійним апаратом;невміння працювати з документами ЄС ;обмежене володіння нормами сучасної української літературної мови.

FX
 2,00-2,74– виконання менше 30% обов’язкових завдань;- невміння розкрити основний зміст завдання;- нездатність формулювати висновки;- відсутність елементарних знань основних тенденцій розвитку історичного процесу;- неволодіння понятійним апаратом;- слабке володіння нормами сучасної української літературної мови.

F
 0,00-1,99Студент не володіє знаннями, уміннями, навичками для оптимальної мовної поведінки в професійній сфері. Потребує подальшої роботи над засвоєнням основних положень курсу.